مهمترین عامل ایجاد کننده استرس در ما چیست؟

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

مهمترین عامل خود ما هستیم یکی از این عوامل عزت نفس پایین ماست.

www.vidafallah.com

دیدگاه کاربران