6 مورد از وسایل مورد نیاز برای زایمان در بیمارستان

صبا
منتشر شده در 13 بهمن 1398

فهرستی از لیست لوازم مورد نیاز برای زایمان که یباید از قبل در یک ساک آماده داشته باشید و ممکن است به فکر شما نرسد.


با جمع کردن یک ساک کامل از وسایل مورد نیاز پس از زایمان آرامش و شادی را باهم تجربه خواهید کرد.

دیدگاه کاربران