عدالت را باید از کودکان آموخت!

دنیای مجازی
منتشر شده در 08 بهمن 1398

به چند بچه انجام کارهایی سپرده شده و بعد به دختر ها کمتر از پسرها دستمزد دادن


درست مثل دنیای واقعی ! 


و شما میتونید ببینید اونها چقدر خوب با معنی عدالت آشنا هستند .

دیدگاه کاربران