سید ابراهیم رئیسی : باید از فضای مجازی برای افزایش شغل استفاده کنیم

انتخاب 1400
منتشر شده در 16 خرداد 1400

سید ابراهیم رئیسی:


از فضای مجازی برای رشد و توسعه کشور استفاده نمی شود.


در فضای مجازی بسیاری از مشاغل را می توان فعال کرد.


در دنیا بحث دولت هوشمند است و ما هنوز درگیر دولت الکترونیک.

دیدگاه کاربران