سبک زندگی رضوی قسمت 2 کرامات رضوی

صلح و مھربانی
منتشر شده در 17 آبان 1398

سبک زندگی رضوی قسمت 2 کرامات رضوی  


داستان شفای یک کودک مسیحی


تولید 2019


فیلمبرداری در لندن و مشھد


تھیہ شدہ در رسانہ صلح و مھربانی


بہ سفارش ادارہ کل فرھنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی


مجری طرح اندیشکدہ آرمان شھر معنوی


تھیہ کنندہ و کارگردان


سید محمد کاظمی

دیدگاه کاربران