کووید 19 و بیماری های کلیه (بخش دوم)

انجمن نفروولوژی ایران
منتشر شده در 14 اردیبهشت 1399

وبینار کووید 19 و بیماریهای کلیه انجمن نفرولوژی ایران در تاریخ 11 اردیبهشت 1399 ( بخش دوم )

دیدگاه کاربران