دقایقی در اتاق فرمان اورژانس اصفهان

سازمان اورژانس کشور (115)
منتشر شده در 10 اسفند 1398

گوشه ای از تلاش پرسنل زحمتکش اتاق فرمان اورژانس 115 اصفهان در زمینه پاسخگویی به تماسهای مردمی و شلوغی بیش از حد خطوط تلفن 115 خدا قوت

دیدگاه کاربران