پاکسازی پوست خشک با مرمر

ترنج
منتشر شده در 23 بهمن 1398

ببین کی اینجاستتتتت... مرمر جون رو داریم اینجاااا یک عدد قطاب شیرین باسلیقه و مهمتر اقاااا با اخلاق و هنرمند!!!!


مرمر جون پوست خشک و مختلط خشک دارن که میخان برای شما پاکسازی کنن با هم تماشاکنیم.

دیدگاه کاربران