قدردانی وزیر آموزش و پرورش از معلم فداکار

اخبار تماشایی
منتشر شده در 29 آبان 1399

قدردانی وزیر آموزش و پرورش از معلمی که با ارثیه پدری برای دانش آموزان روستایی تبلت خرید.

دیدگاه کاربران