آموزش ریاضی هشتم | توان و جذر | علی نادری

میهن مکتب
منتشر شده در 24 آبان 1398

فصل هفتم ریاضی هشتمتوان و جذردرس اول: تواندرس دوم: تقسیم اعداد توان داردرس سوم: جذر تقریبیدرس چهارم: نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداددرس پنجم: خواص ضرب و تقسیم رادیکال هادریافت مجموعه کامل mihanmaktab.comعلی نادری 09135748409

دیدگاه کاربران