اولین چیز هایی که در اسباب کشی باید بسته بندی شوند