فیلمی از خسارت شدید وارد شده به درمانگاه سینا اطهری