گرمدره بهشت عشاق نمایشی !

شگفتانه
منتشر شده در 24 دی 1398

این روزها مراسم عروسی نیز مانند دیگر رسوم ایرانیان نه از گزند لاکچریزم دور مانده است و نه از پولی شدن. عروسی‌های ایرانی تبدیل به تجارتی شده که بیشتر از هر کسی تالارها و تصویربرداران از آن منتفع می‌شوند.

دیدگاه کاربران