احمدی نژاد:مسئولی در ایران پول گرفته تا واکسن کرونا روی مردم ایران آزمایش شود !؟

شگفتانه
منتشر شده در 29 آبان 1399

احمدی نژاد:مسئولی در ایران پول گرفته تا واکسن کرونا روی مردم ایران آزمایش شود !؟

دیدگاه کاربران