مرد بختیاری که با نمایش عجیب و خطرناکش با مار جهانی شد!!

تماشاخانه
منتشر شده در 21 خرداد 1396

مرد بختیاری که با نمایش عجیب و خطرناکش با مار کبری، نگاه های جهانی را به خود معطوف داشته است!


ببینید چگونه مار کبری را وارد دهانش میکند!

دیدگاه کاربران