پکیج آموزشی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مرتضی گواهی

مدرسه معمار ، آموزش آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

~ پکیج آموزشی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

~ (مهندس مرتضی گواهی)

~ آمادگی آزمون طراحی معمـاری نظام مهندسی ساخــتار های طــراحی(رازهای قبولی و ساختار های صحیح داوران)

~ بیش از 40ساعت آموزش مفید در بخش آموزش ضوابط و اصول و قوانین و ساختار های ~ طراحی طبق مقررات ملی ساختمان

~ سفارش و کسب اطلاعات بیش تر : madresememar.ir

دیدگاه کاربران