شعبدهٔ دوربین استنلی کوبریک

FilmMilm
منتشر شده در 31 مرداد 1396

امروز تولد استنلی کوبریک استاد بی بدیل سینما بود. شعبدهٔ دوربین کوبریک را تماشا کنیم. www.hafdang.com

دیدگاه کاربران