کولبری از مبادی رسمی!

خبر از ما
منتشر شده در 28 مهر 1399

فرمانده مرزبانی ناجا: لیستی از کولبران با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه تهیه شود.با مشخص شدن کولبران واقعی که ساکن نقاط مرزی هستند به آنها اجازه کولبری از مسیرهای قانونی و اصلی داده خواهد شد.

دیدگاه کاربران