کاهش قیمت ارز ناشی از افزایش فروش نفت ایران

اخبار تماشایی
منتشر شده در 16 بهمن 1400

رصد بازار: کاهش قیمت ارز ناشی از افزایش فروش نفت ایران است

دیدگاه کاربران