حواشی باز نشدن مرز خسروی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 16 آبان 1396

ذوالفقاری رییس ستاد اربعین گفت: بعد از چندین مرحله توافق کتبی و شفاهی و جلسات متعددی که در مرزهای مشترک داشتیم نتیجه قطعی این بود که مرز خسروی فعال شود.

دیدگاه کاربران