بازگشایی 2 مرز پرویزخان و تمرچین

اخبار تماشایی
منتشر شده در 26 آذر 1396

وزیر کشور با اشاره به بازگشایی 2 مرز تمرچین و پرویزخان گفت: تصمیم گرفته شد ظرف یکی دو روز آینده این دو مرز باز شود.

دیدگاه کاربران