تلفیق نقاشی با کاردستی برای کودکان ... نقاشی با برگ های پاییزی

Kids TV
منتشر شده در 24 آبان 1399

در هنر کودکان گاهی لازم است دو یا چند هنر با هم ترکیب شوند تا این ترکیب زمینه پروش ذهن و خلاقیت بیشتر را در کودکان بوجود آورد.


گاهی لازم میشود شما در آموزش خود به کودکان از این تلفیق ها استفاده کنید این کار زمینه را برای مهارت آموزی و دانش بیشتر برای کودکان فراهم میکند و ضمنا نوع آموزش نیز برای کودکان متنوع می شود.

دیدگاه کاربران

* در زمانهایی که زندگی سخت و پر از استرس است بهترین کار مشغول کردن سر خودمان به کاری خاص می باشد و می توانیم تمام عصبانیت و انرژی خود را به کار گیریم و به چیزی مثبت تبدیلش کنیم . www.118file.com / 02128423118 , 09130919446 - 8