خلاصه کتاب اصول و مبانی روانشناسی

دنیای کتاب در وب
منتشر شده در 22 تیر 1399

### خلاصه کتاب اصول و مبانی روانشناسی


خلاصه اصول و مبانی روانشناسی برگرفته شده از: 1 روانشناسی عمومی نویسنده: وین ویتن ترجمه: یحیی سید محمدی -2 روانشناسی عمومی واگنرسباستین هالیدی وکریستنسن ترجمه: بشیری مطهری ومیردریکوندی -3 روانشناسی عمومی جیمز کالات ترجمه یحیی سیدمحمدی -4 روانشناسی کاربردی ابوالحسن ...


دریافت فایل

دیدگاه کاربران