اسپارتاکوس - Spartacus 1960

حق پو
منتشر شده در 06 فروردین 1398

سینمایی - اسپارتاکوس - Spartacus 1960 - اسپارتاکوس که از 13 سالگی در معادن لیبیا برای امپراطوری رم بردگی می کرد توسط اربابی خریداری می شود تا بعد از آموزش تبدیل به یک گلادیاتور شود. بزودی او و دیگر بردگان تبدیل به یک گلادیاتور می شوند و بهمراه دیگر بردگان با شورش در مدرسه موفق به فرار می شوند. رفته رفته تعداد آنها زیاد شده و قصد مقابله با امپراطوری رم با رهبری اسپارتاکوس را دارند… - Gap.im/nama66

دیدگاه کاربران