واکسن رازی کووپارس پروتئین نوترکیب و سه دوز است

شگفتانه
منتشر شده در 21 مهر 1400

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی پس از جنگ جهانی اول که ایران دچار قحطی و بیماری واگیردار گسترده در مردم و احشام بود در سال 1303 افتتاح شد.


این موسسه در ابتدا موسسه دفع آفات حیوانی و سرم سازی ایران بود که به دستور رضا شاه پهلوی به بنگاه سرم سازی ایران تغییر کرد.


 تیم تحقیق موسسه واکسن و سرم سازی رازی


از اسفند 98 تا امروز شبانه روز در حال تلاش است تا به واکسن کرونا رازی کووپارس رسید. 


واکسن رازی کووپارس پروتئین نوترکیب و سه دوز است. ( 2دوز تزریقی یک دوز استنشاقی )

دیدگاه کاربران