مضرات سیگار

فروشگاه اینترنتی می مد
منتشر شده در 25 تیر 1398

هر بار که سیگار می کشید گازهای سمی به ریه هایتان و سپس به جریان خون شما منتقل می شود جایی که آنها به هر ارگان در بدن شما پخش می شوند. سیگار ساخته شده از برگ توتون و تنباکو که حاوی نیکوتین و انواع ترکیبات دیگر است. همانطور که تنباکو و ترکیبات آنها را می سوزانند هزاران مواد شیمیایی خطرناک را منتشر می کنند. تمام انواع تنباکو خطرناک هستند از جمله سیگار لوله و تنبلی غیر دودی مانند توتون و تنباکو.

دیدگاه کاربران