گفتند که امسال ورودی جدیدی ... گشتیم به دنبال تو دانشکده ها را ... معین تبریزی

معین نویس
منتشر شده در 22 خرداد 1399

گفتند که امسال ورودی جدیدی ... گشتیم به دنبال تو دانشکده ها را ... معین تبریزی

دیدگاه کاربران