مستند جنجالی از تردد خودروهای شیشه‌ دودی در خط ویژه !

مستند سریالی و فیلم مستند
منتشر شده در 08 مرداد 1398

مستند جنجالی از تردد خودروهای شیشه‌دودی در خط ویژه


ساخت این مستند به دلیل فشار برخی دستگاه ها نا تمام باقی ماند

دیدگاه کاربران