تیزر مستند بی کارآفرین

متفاوت
منتشر شده در 10 مرداد 1397

وایتی از نقش معکوس نظام آموزشی کشور بر اقتصاد کشور را دراین مستند به نمایش گذاشته است

دیدگاه کاربران