گاز گلخانه‌ ای راه حل مبارزه با گرمایش زمین

شگفتانه
منتشر شده در 23 دی 1398

گاز طبیعی یکی از سوخت‌ های فسیلی است که باعث تولید گاز گلخانه‌ای می‌شود. اما در کشورهای چین وهند که به تنهایی دوسوم مصرف زغال‌سنگ دنیا را به خود اختصاص می‌دهند مصرف گاز طبیعی به جای زغال‌سنگ می‌تواند تاثیر چشم‌گیری در کاهش گازهای گلخانه‌ای در جهان داشته باشد

دیدگاه کاربران