تاثیر علاقه در انتخاب رشته

مهر اول
منتشر شده در 15 مرداد 1398

نوبت انتخاب رشته است...


مشــــاوران مجرب مهراول همراه شما در این مسیر است.


مهندس نیما فتحی تاثیر علاقه در انتخاب رشته را بررسی نمودند.


برای کســـــب اطلاعات یشــــتر به وبسایت مــــــهــــــــر اول به آدرس www.mehreavval.ir مراجعه نمایید.


02634428585

دیدگاه کاربران