سید ابراهیم رئیسی : باید نسبت به وضعیت موجود دید واقعی پیدا کرد

انتخاب 1400
منتشر شده در 18 خرداد 1400

آزادی‌های اجتماعی اصل بسیار مهمی است


رییسی:


باید نسبت به وضعیت موجود دید واقعی پیدا کرد


وضعیت اعتماد به دولت در پایین‌ترین سطح خود در سال‌های گذشته است


ما نیازمند سرمایه و پشتوانه اجتماعی هستیم

دیدگاه کاربران