از دخترها آمار پیشنهادهای دوستی و خواستگاریشان را پرسیدیم !

شگفتانه
منتشر شده در 23 بهمن 1398

رفتیم تو خیابون از دخترا آمار پیشنهادای دوستی و خواستگاریشون رو پرسیدیم...


واکنششون به این سوال غیر منتظره رو ببینید

دیدگاه کاربران