ماجرای الکترال کالج چیست ؟

شگفتانه
منتشر شده در 23 بهمن 1398

در سال 2000 آل‌گور و در 2016 کلینتون بیشترین آرای عمومی را به دست آوردند. اما نتوانستند پیروز انتخابات شوند


مجموع رای های الکترال به 538 می‌رسد در واقع مردم در رای گیری به رئیس جمهور رای نمی‌دهند بلکه به الکترال هایی رای می‌دهند که رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند


435 رای الکترال را نمایندگان مجلس نمایندگان 100 نفر را سناتورهای سنا و 3 نفر را نمایندگان واشنگتن دی‌سی تشکیل می‌دهند


قانونگذاران معتقد بودند اگر اتکا به رای عمومی باشد نامزدها صرفا به شهرهای پرجمعیت می‌روند


الکترال ها به دو روش انتخاب می‌شوند 


نمایندگان ممکن است قبل از انتخابات توسط حزب مربوطه به عنوان پاداش حمایت شان انتخاب شوند‌ یا به صورت مستقیم توسط رای دهندگان در انتخابات ملی. 


حامیان رای الکترال وضعیت سیاسی پایدار آمریکا را نتیجه این روش می‌دانند


مخالفان سیستم رای الکترالغیرعادلانه بودن آن را علت اصلی مخالفت می‌دانند


قرار است دادگاه عالی در فوریه 2020 اعلام کند که الکترال حق دارد به کسی غیر از برنده رای عمومی رای دهد یا خیر

دیدگاه کاربران