هفته دولت است و فصل فصل برداشت کارهایی که روحانی کرده !

جذاب ترین
منتشر شده در 10 شهریور 1398

روحانی: ما شعار نمیدهیم وظیفه ما "کار" است!


هفته هفته دولت است و فصل فصل برداشت کارهایی که روحانی کرده! ترانس برق جوی آب افتتاح دیوار و... نمونه‌هایی که در ویدیو نشان داده می‌شود!

دیدگاه کاربران