تقویت مهارت شنیداری- سطح مقدماتی-درس چهارم- بخش چهارم

آموزش زبان انگلیسی
منتشر شده در 12 مرداد 1399

سلام


عماد عمانوئل خلیلی هستم


مدرس زبان انگلیسی


دوره تقویت مهارت شنیداری- سطح مقدماتی-درس چهارم- بخش چهارم


این دوره به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی می پردازد.


منبع تدریس شده در این دوره کتاب Tactics for Listening می باشد.

دیدگاه کاربران