عسل تقلبی یا مصنوعی چیست؟

عسل آهوتا
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

عسل تقلبی عسلی است که با مواد دیگر مخلوط شده و ناخالص است. این ماده امکان دارد در ابتدا عسل واقعی بوده باشد اما مواد دیگری به آن افزوده شده تا مقدار آن افزایش یابد یا ارزش آن بیشتر شود: گلوکز دکستروز ملاس (شیره چغندر) شربت شکر شیره ذرت نشاسته یا سایر فراورده‌های مشابه به غیر از شهد گل.

دیدگاه کاربران