بازدیدی از سالن پرورش

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

به علت بیماری هایی که وجود دارد صاحبان حرفه ای سالن پروش از ورود افراد جدید جهت بازدید جلوگیری می کنند و شما تنها می توانید برای بحث آموزش به سالن های مینی سالن ورود کنید.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/268-bazdid2018-09-11-12-22-21.html

دیدگاه کاربران